Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
chi tiet sinh vien 副本 - Dự án Code hệ thống quản lý sinh viên bằng PHP laravel + sql

Dự án Code hệ thống quản lý sinh viên bằng PHP laravel + sql

by Hậu Hoàngin , on December 25, 2023

Choose Your Desired Option(s)

Dự án Code hệ thống quản lý sinh viên bằng PHP laravel + sql

Chào mừng bạn đến với dự án Hệ thống Quản lý Sinh viên được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại sử dụng PHP Laravel và SQL. Dự án này đã được phát triển để cung cấp một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ cho việc quản lý thông tin cá nhân của sinh viên, lịch học, kết quả học tập và các tương tác giữa sinh viên và giáo vụ một cách hiệu quả.

Mục tiêu của dự án:

Dự án Hệ thống Quản lý Sinh viên được xây dựng với mục tiêu cung cấp một giao diện thân thiện và dễ sử dụng cho cả sinh viên và giáo vụ. Tận dụng các công nghệ tiên tiến như HTML, CSS, JS và sử dụng template Preskool từ Cửa hàng giao diện Themeforest, chúng tôi đã tạo ra một trải nghiệm người dùng tuyệt vời trên nền web.

 

Công nghệ và sử dụng
● Giao diện:
– Sử Dụng HTML, CSS, JS.
– Template: Preskool Từ Cửa hàng giao diện Themeforest
– Mô phỏng giao diện bằng figma
● Backend
– Sử dụng phần mền chạy host: laragon, xampp
– Ngôn ngữ lập trình Php8
– Framework: laravel 9X
● Cơ sở dữ liệu
– Sử Dụng: mySQL
– Phần mền chạy và quản trị: phpMyAdmin
● Phần mền code và lưu trữ:
– Lập trình: vs code, phpStorm

 

Chức năng

Sinh viên
 Chỉnh sửa thông tin:
– Sinh viên truy cập vào trang web
– ấn vào xem thông tin cá nhân rồi chỉnh sửa
– sau khi ấn lưu sẽ lưu lên hệ thống
– hệ thống sẽ kiểm tra và trả về kết quả cho người dùng nếu dữ liệu
hợp lệ thì lưu nếu không hợp lệ sẽ thông báo

 Đăng ký học:
– Sinh viên đăng nhập vào chương trình và xem được chượng trình
học
– Nếu có lịch đăng ký môn học sẽ đề xuất môn học đăng kí
– Sinh viên sẽ chọn lịch và đăng kí cho từng môn một
– Sau khi ấn lưu sinh viên có thễ xen được môn học mình đã đăng kí

 

Xem kết quả học tập:

– Sinh viên đăng nhập trang web
– Trang web sẽ tính tổng điểm từ đó dự đoán được số diểm của sinh
viên và học lực

 Xem lịch:
– Khi sinh viên đăng nhập vào trang web có thể xem được lịch học
hoặc lịch thi

Liên hệ:
– Sinh viên có thể liên hệ tới phòng đào tạo và phòng đào tạo trả về
kết quả cho sinh viên

❖ Giáo vụ
 Quản lý điểm:
– Giáo vụ nhập điểm quá trình và điểm rèn luyện cho từng sinh viên
– Điểm sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu và từ đó đề xuất các khen
thưởng cần có

 Quản lý học:
– Quản lý học, giáo vụ quản lý Ngành học, khóa học và môn học
hiện có

 

 Quản lý lịch:
– Quản lý lịch giáo vụ có thể xem và tạo các lịch phù hợp, sau đó lưu
lịch vào cơ sở dữ liệu

Quản lý user:
– Quản lý user có thể thêm, xem, sửa, xóa thông tin của sinh viên
hoặc giảng viên

Dự án Hệ thống Quản lý Sinh viên cam kết cung cấp một môi trường trực tuyến an toàn, hiệu quả và tiện ích cho việc quản lý thông tin sinh viên và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập và quản lý của giáo vụ. Chúng tôi hy vọng dự án này sẽ mang lại giá trị thực cho cả cộng đồng sinh viên và người quản lý giáo vụ.

v 副本 - Dự án Code hệ thống quản lý sinh viên bằng PHP laravel + sql

 

sinh vien 副本 - Dự án Code hệ thống quản lý sinh viên bằng PHP laravel + sql

 

sinh viên

 

chi tiet sinh vien 副本 - Dự án Code hệ thống quản lý sinh viên bằng PHP laravel + sql

 

chi tiết sinh viên

 

quan ly giang vien - Dự án Code hệ thống quản lý sinh viên bằng PHP laravel + sql

quan ly giang vien 2 - Dự án Code hệ thống quản lý sinh viên bằng PHP laravel + sql

 

quản lý giảng viên

Download Category ,
Product Version
File Type PHP, JS, CSS, SQL, . . .
File Size 13.5 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  December 25, 2023

 • Last Updated
  :

  December 25, 2023

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, JS, CSS, SQL, . . .

 • File Size
  :

  13.5 MB

Share Your Valuable Opinions

Reviews

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)