Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Mô hình kiến trúc của hệ thống. - Source code đồ án hệ thống Blockchain quản lý chứng chỉ + file báo cáo

Source code đồ án hệ thống Blockchain quản lý chứng chỉ + file báo cáo

by Xuân Trinhin , on July 22, 2021

Source code đồ án hệ thống Blockchain quản lý chứng chỉ + file báo cáo

Giao diện của web client - Source code đồ án hệ thống Blockchain quản lý chứng chỉ + file báo cáo

 

Giao diện của web client

 

Hình ảnh hiển thị trạng thái chứng chỉ - Source code đồ án hệ thống Blockchain quản lý chứng chỉ + file báo cáo

 

Hình ảnh hiển thị trạng thái chứng chỉ

 

Hiển thị lịch sử cập nhập của chứng chỉ - Source code đồ án hệ thống Blockchain quản lý chứng chỉ + file báo cáo

 

Hiển thị lịch sử cập nhập của chứng chỉ

 

Màn hình quản lý tài khoản - Source code đồ án hệ thống Blockchain quản lý chứng chỉ + file báo cáo

 

Màn hình quản lý tài khoản

 

Màn hình quản lý sinh viên - Source code đồ án hệ thống Blockchain quản lý chứng chỉ + file báo cáo

 

Màn hình quản lý sinh viên

 

Mô hình kiến trúc của hệ thống. - Source code đồ án hệ thống Blockchain quản lý chứng chỉ + file báo cáo

 

Mô hình kiến trúc của hệ thống.

 

Với web client sử dụng: NodeJS, HTML, CSS,  JQuery, Angular, để phát triển. Ngôn ngữ NodeJS sẽ xử lý các yêu cầu từ phía client trước khi nó được gửi đến Server và xử lý dữ liệu mà Server trả về để hiển thị nó lên giao diện web, HTML + CSS + Angular dùng để xử lý giao diện web của hệ thống. Chức năng chính của web site: Danh sách người hỗ trợ khi cần, Tra cứu lịch sử cập nhật chứng chỉ, Tra cứu trạng thái hiện tại của chứng chỉ.

 

 hợp đồng thông minh và nó được thực thi trên nền tảng Ethereum. Dưới đây là nội dung của hợp đồng thông minh:

 • pragma solidity ^0.4.24;
 •  
 • contract Cetification {
 •  
 • // Cấu trúc của một bằng tốt nghiệp 
 • struct Certificate { 
 • bytes32 code; 
 • bytes32 title; // Tên bằng tốt nghiệp 
 • bytes32 studentName; // Tên sinh viên 
 • bytes32 dataOfBirth; // Ngày tháng năm sinh 
 • uint yearOfGraduation; // Năng tốt nghiệp 
 • bytes32 degreeClassification; // Loại bằng 
 • bytes32 modeOfStudy; // Hình thức đào tạo 
 • bytes32 date; // Ngày phát hành 
 •      bytes32 author; // Người cấp bằng 
 • uint updateBy; // Id của người sửa dữ liệu 
 • uint status; // Trang thai bang, 
 • bytes32 timeUpdate; 
 • bytes32 studentSign; 
 •  
 • // 0: Active, -1: Delete 
 • struct Author { 
 • string id; 
 • string name; 
 • string sign; 
 • string status; 
 •  
 • // Lưu trữ số lượng người có quyền phát hành bằng tốt nghiệp 
 • uint public authorsCount; 
 •  
 • // Lưu trữ số lượng cetification 
 • uint public certificatesCount; 
 •  
 • // Mảng các bằng tốt nghiệp 
 • mapping (uint => Certificate) public certificates; 
 •  
 • // Mảng những người được cấp quyền để phát hành các chứng chỉ 
 • mapping (uint => Author) public authors; 
 •  
 • // Contructor 
 • constructor () public { 
 • addAuthor(“GV001”, “hainv”, “0x0000000000112121212121212”); 
 •  
 • event eventUpdateCertificate( 
 • bytes32 _code,  
 • bytes32 _title,  
 • bytes32 _studentName,  
 •  bytes32 _dataOfBirth,  
 • uint _yearOfGraduation,  
 • bytes32 _degreeClassification,  
 • bytes32 _modeOfStudy, 
 • bytes32 _date,  
 • bytes32 _author,  
 • uint _updateBy,  
 • uint _status, 
 • bytes32 _timeUpdate, 
 • bytes32 _studentSign 
 • ); 
 •  
 • // Add author 
 • function addAuthor(string _id,string _name, string _sign) public returns (bool) { 
 • authorsCount ++; 
 • authors[authorsCount] = Author(_id, _name, _sign,”0″); 
 • return true; 
 •  
 • // Delete author 
 • function updateStatusAuthor(uint index,string status) public returns (bool){ 
 • authors[index].status = status; 
 •  
 • // Add cetificates 
 • function addCertificate(bytes32 code, bytes32 title,  
 • bytes32 studentName, bytes32 dataOfBirth , 
 • uint yearOfGraduation, bytes32 degreeClassification,  
 • bytes32 modeOfStudy, bytes32 date,  
 • bytes32 author, uint updateBy,bytes32 timeUpdate, bytes32 studentSign) public 
 • certificatesCount ++; 
 • certificates[certificatesCount] = Certificate(code, title, studentName, dataOfBirth , yearOfGraduation, degreeClassification, modeOfStudy, date, author, updateBy,1,timeUpdate, studentSign); 
 • emit eventUpdateCertificate(code, title, studentName, dataOfBirth , yearOfGraduation, degreeClassification, modeOfStudy, date, author, updateBy,1,timeUpdate, studentSign); 
 •   } 
 •  
 • // Update cetificates 
 • function updateCertificate(uint index, bytes32 title,  
 • bytes32 studentName, bytes32 dataOfBirth , 
 • uint yearOfGraduation, bytes32 degreeClassification,  
 • bytes32 modeOfStudy, bytes32 date,  
 • bytes32 author, uint updateBy, uint status,bytes32 timeUpdate, bytes32 studentSign) public 
 • certificates[index].title = title; 
 • certificates[index].studentName = studentName; 
 • certificates[index].dataOfBirth = dataOfBirth; 
 • certificates[index].yearOfGraduation = yearOfGraduation; 
 • certificates[index].degreeClassification = degreeClassification; 
 • certificates[index].modeOfStudy = modeOfStudy; 
 • certificates[index].date = date; 
 • certificates[index].author = author; 
 • certificates[index].updateBy = updateBy; 
 • certificates[index].status = status; 
 • certificates[index].timeUpdate = timeUpdate; 
 • certificates[index].studentSign =  studentSign; 
 • emit eventUpdateCertificate(certificates[index].code, title, studentName, dataOfBirth , yearOfGraduation, degreeClassification, modeOfStudy, date, author, updateBy,status,timeUpdate,studentSign); 
 • }
 •  
Download Category ,
Product Version
File Type JS, MD, JSON, CSS, HTML, SQL, . . .
File Size 20.7 MB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  July 22, 2021

 • Last Updated
  :

  July 22, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JS, MD, JSON, CSS, HTML, SQL, . . .

 • File Size
  :

  20.7 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)