Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code website quản lý nhân sự nhân viên cán bộ bằng PHP - Source code website quản lý nhân sự, nhân viên, cán bộ bằng PHP

Source code website quản lý nhân sự, nhân viên, cán bộ bằng PHP

by Alinh Toàn in on January 7, 2021

Source code website quản lý nhân sự, nhân viên, cán bộ bằng PHP

Các chức năng:

 Đăng nhập/Đăng xuất.

2. Phân quyền

3. Với mỗi đơn thể dữ liệu cần đảm bảo các tính năng:

Thêm/Sửa/Xóa/Liệt kê
Tìm kiếm.
Thống kê/Báo cáo

Source code website quản lý nhân sự nhân viên cán bộ bằng PHP - Source code website quản lý nhân sự, nhân viên, cán bộ bằng PHP

 

Source code website quản lý nhân sự, nhân viên, cán bộ bằng PHP

Công nghệ áp dụng: AJAX/Jquery, Backup/Restore Database,…

Hướng dẫn cài đặt:

B1: Cài đặt web server ảo ở đây mình khuyên dùng Vertrigo download tại đây http://vertrigo.sourceforge.net/.

B2: Copy thư mục quanlynhansu vào thư mục www của Vertrigo.

B3: Khởi động Vertrigo mở phpmyadmin tạo cơ sở dữ liệu tên là quanlynhansu import file quanlynhansu.sql vào.

B4: Cấu hình file \www\quanlynhansu\Connections\Myconnection.php

$hostname_Myconnection = “localhost”;
$database_Myconnection = “quanlynhansu”;
$username_Myconnection = “root”;
$password_Myconnection = “vertrigo”;

B5: Đăng nhập vào website http://localhost/quanlynhansu với

username:admin

pass:admin

4 1 - Source code website quản lý nhân sự, nhân viên, cán bộ bằng PHP

Download Category
Product Version
File Type PHP, JS, CSS, PNG, . . .
File Size 1.19 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 7, 2021

 • Last Updated
  :

  January 7, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, JS, CSS, PNG, . . .

 • File Size
  :

  1.19 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)