Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Giao diện màn hình CreateBillForm Thanh toán - Code đồ án hệ thống quán lý bán hàng C#

Code đồ án hệ thống quán lý bán hàng C#

by Nguyễn Phước Bảoin on July 22, 2021

Choose Your Desired Option(s)

Code đồ án hệ thống quán lý bán hàng C#

 

 • Theo dõi ghi nhận quá trình thực hiện đơn hàng.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
 • Quản lý công nợ giữa công ty với khách hàng, quản lý công nợ giữa công và nhà cung cấp.
 • Quản lý thông tin kho, thông tin xuất/nhập kho, báo cáo tồn kho.
 • Báo cáo thống kê doanh thu.

            Đối tượng sử dụng hệ thống:

 • Nhân viên bán hàng.
 • Nhân viên quản lý kho.
 • Nhân viên kế toán.
 • Quản lý.

            Môi trường hoạt động:

 • Windows 7, Windows 8, 8.1

            Ngôn ngữ lập trình:

 • C#, SQL Server

Giao diện màn hình ProductList - Code đồ án hệ thống quán lý bán hàng C#

 

Giao diện màn hình ProductList

 

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm - Code đồ án hệ thống quán lý bán hàng C#

 

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm

Công cụ lập trình:

 • Visual Studio 2013, SQL Serer 2012

Yêu cầu hệ thống:

 • Tối thiểu:
 • Ram: 1GB
 • .Net Frameword 3.5
 • Sql Server 2008
 • Đề nghị:
 • Ram: 2GB
 • .Net Frameword 3.5
 • Sql Server 2008

giao diện màn hình InventoryList - Code đồ án hệ thống quán lý bán hàng C#

 

giao diện màn hình InventoryList

 

Chỉnh sửa thông tin kho - Code đồ án hệ thống quán lý bán hàng C#

 

Chỉnh sửa thông tin kho

 

Giao diện màn hình CreateBillForm Thanh toán - Code đồ án hệ thống quán lý bán hàng C#

 

Giao diện màn hình CreateBillForm-Thanh toán

 

Tạo đơn hàng - Code đồ án hệ thống quán lý bán hàng C#

 

Tạo đơn hàng

 

Giao diện màn hình tạo đơn nhập xuất kho - Code đồ án hệ thống quán lý bán hàng C#

 

Giao diện màn hình tạo đơn nhập xuất kho

Download Category
Product Version
File Type CS, VSDX, SQL, PNG, XLSX, SLN, SUO, ZIP, RESX, . . .
File Size 6 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes

Release Information

 • Released
  :

  July 22, 2021

 • Last Updated
  :

  July 22, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  CS, VSDX, SQL, PNG, XLSX, SLN, SUO, ZIP, RESX, . . .

 • File Size
  :

  6 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)