Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Màn hình nhập thông tin - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

by Hai Proin on October 7, 2021

Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

Chức năng:

 xác định vị trí hiện tại người dùng bằng thông qua GPS, tìm kiếm ATM theo các tiêu chí của người dùng (tên ngân hàng, bán kính), tra cưu theo khu vực (lọc các ATM theo các quận tương ứng trong thành phố HCM), ngoài ra còn có chức năng xác định đường đi có nhiều ATM

Màn hình chào - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình chào

 

Màn hình thông báo kết nối - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình thông báo kết nối

 

Màn hình thông báo GPS - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình thông báo GPS

 

Màn hình chính - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình chính

 

Màn hình danh sách các khu vực - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình danh sách các khu vực

 

Màn hình địa điểm ATM - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình địa điểm ATM

 

Màn hình nhập thông tin - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình nhập thông tin

 

Màn hình chọn tên ngân hàng - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình chọn tên ngân hàng

 

Màn hình nhập địa điểm - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình nhập địa điểm

 

Màn hình chọn bán kính - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình chọn bán kính

 

Màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình hiển thị kết quả tìm kiếm

 

Màn hình kết quả tìm kiếm - Code Java ATM MAP ứng dụng tìm kiếm máy ATM trên thành phố HCM + Database + báo cáo

 

Màn hình kết quả tìm kiếm

Download Category
Product Version
File Type JAVA, SQLITE, PDF, ZIP
File Size 1 MB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  October 7, 2021

 • Last Updated
  :

  October 7, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA, SQLITE, PDF, ZIP

 • File Size
  :

  1 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)