Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
caro 3 - Source code caro chess 2 người chơi bằng Express js D3 js và socket.io

Source code caro chess 2 người chơi bằng Express js D3 js và socket.io

by Nguyễn Phước Bảoin on July 13, 2021

Choose Your Desired Option(s)

Source code caro chess 2 người chơi bằng Express js D3 js và socket.io

Cài đặt

b1: cài express
b2: cài Socket.io
– Code trên server lắng nghe sự kiên từclient
– code trên client kết nối lên server
-mỗi lần có connect từ client lên server thì mỗi client được tao ra 1 biến socket
trong đó đại diện là socket.id
– on là lắng nghe sự kiện từ client gửi lên
– nếu muốn disconnect thì phải viết trong function(socket
) bằng câu lênh: socket.on(“disconnect”,callback)
b3: code(phia client: emit) đến server(on)

Chạy chương trình source code

 1. Vào thư mục vừa tải về chạy file server.js bằng lệnh: node server.js
 2. Mở 2 trình duyệt chrome nhập vào địa chỉ: 192.168.1.102:3000 (nếu máy khác thì dùng lệnh ifconfig để lấy địa chỉ IP máy rồi thay vào dòng 29 bên trang trangchu.ejs) sẽ hiện lên giao diện như sau:

Caro 2 - Source code caro chess 2 người chơi bằng Express js D3 js và socket.io

 

Source code caro chess 2 người chơi bằng Express js D3 js và socket.io

3.Tiến hành gõ tên đăng nhập để tạo người chơi

4.Sau khi tiến hành chơi người chơi thứ 2 đạt 5 ô X thì sẽ báo cho người chơi 1 bị thua cuộc và sẽ không cho cả 2 bên click thêm vào bàn cờ nữa kết quả như sau:

caro 3 - Source code caro chess 2 người chơi bằng Express js D3 js và socket.io

 

Source code caro chess 2 người chơi bằng Express js D3 js và socket.io

Nguyên lý hoạt động source code

 • Khi một trong 2 người chơi click lên 1 ô vuông trên bàn cờ thì phía người chơi phát 1 sự kiện gửi lên server và dữ liệu kèm theo đó là một object(x: x, y: y) với x, y là tọa độ của ô vuông trên bàn cờ bằng đoạn code như sau:

333 - Source code caro chess 2 người chơi bằng Express js D3 js và socket.io

 

Server nhận kết nối từ phía người chơi bằng code sau - Source code caro chess 2 người chơi bằng Express js D3 js và socket.io

 

Server nhận kết nối từ phía người chơi bằng code sau:

 

code để hứng sự kiện click từ người chơi gửi lên như sau - Source code caro chess 2 người chơi bằng Express js D3 js và socket.io

 

code để hứng sự kiện click từ người chơi gửi lên như sau

 

 

Download Category
Product Version
File Type JS, TXT, PNG, JSON, . . .
File Size 4.5 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes

Release Information

 • Released
  :

  July 13, 2021

 • Last Updated
  :

  July 13, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JS, TXT, PNG, JSON, . . .

 • File Size
  :

  4.5 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)