Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code Customer Contacts Manager bằng Java - Source code Customer Contacts Manager bằng Java

Source code Customer Contacts Manager bằng Java

by SourceCodec.NET in on February 12, 2020

Source code Customer Contacts Manager bằng Java

Source code Customer Contacts Manager bằng Java này là một ứng dụng Java Core đơn giản nhằm quản lý thông tin liên hệ (contacts) của Khách hàng. Thông tin liên hệ gồm có: tên, địa chỉ, danh sách số điện thoại, danh sách địa chỉ email. App có chức năng xem danh sách và thêm, sửa, xóa vào danh sách Khách hàng và chỉnh sửa, cập nhật các thông tin liên hệ của khách hàng.
Phù hợp với những bạn đang cần project mẫu làm đồ án
Project sử dụng JDK 1.7, Swing, Netbean 8.2, SQL server.

Source code Customer Contacts Manager bằng Java - Source code Customer Contacts Manager bằng Java

 

Source code Customer Contacts Manager bằng Java

 

Cách cài đặt mã nguồn Customer Contacts Manager bằng Java

Yêu cầu: Máy phải cài đặt SQL Server, JDK 1.7, Netbean.

B1: Extract file zip.

B2: dùng SQL Server để mở file BackUp.sql trong thư mục Database script. Thực thi toàn bộ câu lệnh trong file sql.

B2: import project vào Netbeans. tải và import file sqljdbc4.jar vào project. Sau đó cấu hình lại Database và chạy chương trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Category
Product Version
File Type JAVA, XML, MD, MF, SAMPLE, CLASS, SQL, JAR, RSA, SF, DRIVER, PROPERTIES
File Size 1.22 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  February 12, 2020

 • Last Updated
  :

  February 12, 2020

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  JAVA, XML, MD, MF, SAMPLE, CLASS, SQL, JAR, RSA, SF, DRIVER, PROPERTIES

 • File Size
  :

  1.22 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)