Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code mô phỏng MULTI CHAT nền tảng C WINFORM với phương thức lập trình Socket - Source code mô phỏng MULTI-CHAT nền tảng C# WINFORM với phương thức lập trình Socket

Source code mô phỏng MULTI-CHAT nền tảng C# WINFORM với phương thức lập trình Socket

by Trần Hiếu in on January 22, 2021

Source code mô phỏng MULTI-CHAT nền tảng C# WINFORM với phương thức lập trình Socket

Xây dựng một ứng dụng mô phỏng việc trao đổi tin nhắn giữa 2 hoặc nhiều máy tính. Ứng dụng được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình C# Winform với phương thức lập trình Socket, các máy tính sẽ kết nối với nhau thông qua hệ thống mạng và với mô hình server – client. Khi một máy gửi dòng tin nhắn thì những máy còn lại (đã được kết nối qua socket) sẽ nhận được dòng tin nhắn đó và chúng có thể trao đổi qua lại với nhau.

Source code mô phỏng MULTI CHAT nền tảng C WINFORM với phương thức lập trình Socket - Source code mô phỏng MULTI-CHAT nền tảng C# WINFORM với phương thức lập trình Socket

Giao diện của chương trình

code phía Server - Source code mô phỏng MULTI-CHAT nền tảng C# WINFORM với phương thức lập trình Socket

code phía Server

code phía Client - Source code mô phỏng MULTI-CHAT nền tảng C# WINFORM với phương thức lập trình Socket

 

code phía Client

Download Category
Product Version
File Type CS, RESX, DOCX, TXT, SLN, SUO, LOCK, . . .
File Size 547 KB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  January 22, 2021

 • Last Updated
  :

  January 22, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  CS, RESX, DOCX, TXT, SLN, SUO, LOCK, . . .

 • File Size
  :

  547 KB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)