Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Source code shop ban tai khoan game PHP MySQL 副本 - Source code shop bán tài khoản game PHP & MySQL

Source code shop bán tài khoản game PHP & MySQL

by Đạt Côngin , on July 8, 2022

Choose Your Desired Option(s)

Source code shop bán tài khoản game PHP & MySQL

Công nghệ sử dụng

 

Source code shop ban tai khoan game PHP MySQL 副本 - Source code shop bán tài khoản game PHP & MySQL

 

Yêu cầu hệ thống:

Để cài đặt và sử dụng được code thì server/hosting của bạn phải có đủ các yêu cầu sau:

 • Phiên bản PHP >= 7.4
 • Apache24, đã bật mod_rewrite
 • Tiện ích mở rộng pdo_mysql, php-curl và php_pdo.

 

Cài đặt

Cài bằng Composer

Nếu hosting/server của bạn hỗ trợ truy cập SSH/Command line thì chạy các lệnh sau:

composer create-project datlechin/shopgame –stability=dev

Sau đó các bạn trỏ vào dự án shopgame vừa mới tạo bằng lệnh cd shopgame.

Khi trỏ vào dự án xong thì chạy lệnh:

composer install

Cài thủ công

 1. Giải nén file zip.
 2. Chạy lệnh composer install.

Hướng dẫn sử dụng

Sau khi bạn đã cài đặt và chạy lệnh composer install xong thì bạn tiếp cấu hình thông tin cơ bản cho trang web của bạn có thể hoạt động.

 • Cấu hình database tại app/config.php
const DB_HOST = ‘localhost’; // thường là localhost (hoặc 127.0.0.1)
const DB_USER = ‘root’; // user database
const DB_PASS = ; // mật khẩu database
const DB_NAME = ‘shop_game’; // tên database
 
 • Tiếp tục import file database.sql vào database của bạn.

Khi bạn đã cấu hình database và import sql vào database thì bây giờ trang web của bạn đã hoạt động.

Tạo tài khoản Admin

 • Để tạo một tài khoản admin để quản trị trang web, làm theo các bước sau:
 1. Đăng ký một tài khoản trên trang web.
 2. Vào database, trong bảng users, chỉnh sửa giá trị cột role thành admin cho người dùng bạn muốn set quyền admin.
 3. Truy cập vào bảng quản trị bằng đường link: https://shopgame/admin (trong đó shopgame là tên miền của bạn)
Download Category ,
Product Version
File Type PHP, SQL
File Size 19.7 MB
Developer
Documentation
Your Premium Monthly plan trial includes

Release Information

 • Released
  :

  July 8, 2022

 • Last Updated
  :

  July 8, 2022

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, SQL

 • File Size
  :

  19.7 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)