Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
picture001 - Source code VB.NET quản lý nhà hàng , quán ăn + Báo cáo

Source code VB.NET quản lý nhà hàng , quán ăn + Báo cáo

by Đào Quốc Nghĩa in on February 21, 2021

Source code VB.NET quản lý nhà hàng , quán ăn + Báo cáo

From Đăng Nhập - Source code VB.NET quản lý nhà hàng , quán ăn + Báo cáo

From Đăng Nhập

From xử Lý - Source code VB.NET quản lý nhà hàng , quán ăn + Báo cáo

From xử Lý

Các Menu Strip - Source code VB.NET quản lý nhà hàng , quán ăn + Báo cáo

Các Menu Strip

From Nhan Hang Quản Lý - Source code VB.NET quản lý nhà hàng , quán ăn + Báo cáo

From Nhan Hang (Quản Lý)

From Hóa Đơn Tính Tiền - Source code VB.NET quản lý nhà hàng , quán ăn + Báo cáo

From Hóa Đơn Tính Tiền

From Cập Nhật - Source code VB.NET quản lý nhà hàng , quán ăn + Báo cáo

From Cập Nhật

From Hủy Bỏ - Source code VB.NET quản lý nhà hàng , quán ăn + Báo cáo

From Hủy Bỏ

Tổng quan về giao diện và chức năng:

From đăng nhập: 

– Ngăn chặn người ngoài truy cập vào chương trình.

Menu chương trình:

-Quản lý,

-Cập nhật

-Trợ giúp

From nhận hàng:

– Chọn bàn

– Chọn món ăn

– Thanh toán

From tính tiền

– Xem những món chúng ta đã chọn   

– Xem tên món, đơn giá, tổng tiền

– Có thể gọi thêm món     

– Tính tiền     

– Xuất hóa đơn

From Print:

From Hủy Bỏ:

– Hủy bỏ bàn ăn

– Hủy bỏ món ăn

– Hủy bỏ hóa đơn

Hướng dẫn cài đặt:

Chương trình “Quản lý Quán Ăn” được viết bằng VB.Net 2005 có liên kết dữ liệu SQL vì thế muốn chạy chương trình máy bạn phai có cài đặt SQL Server 2000 PE. Hãy cài đặt SQL Server 2000 PE và cách attach file cơ sở dữ liệu để chạy chương trình cho tốt đep.

Hướng Dẫn Cài Đặt SQL Server 200 PE : Trong file đính kèm

Download Category
Product Version
File Type VB, RESX, VBPROJ, SQL, SLN, JPEG, HTML, TXT, LDF, MDF, XML, . . .
File Size 8.94 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  February 21, 2021

 • Last Updated
  :

  February 21, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  VB, RESX, VBPROJ, SQL, SLN, JPEG, HTML, TXT, LDF, MDF, XML, . . .

 • File Size
  :

  8.94 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)