Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
du lich 3 - Chia sẻ mã nguồn du lịch đep full bằng PHP + SQL

Chia sẻ mã nguồn du lịch đep full bằng PHP + SQL

by SourceCodec.NET in on June 8, 2019

Chia sẻ mã nguồn du lịch đep full bằng PHP + SQL

Lưu ý đây là mẫu website dành riêng cho lĩnh vực du lịch, không sử dụng được cho lĩnh vực khác

du lich ma nguon - Chia sẻ mã nguồn du lịch đep full bằng PHP + SQL

Hướng dẫn cài đặt website

Buoc 1: Up toàn bộ file trong thư mục codeweb lên host thông qua phần mềm ftp ví dụ: https://filezilla-project.org/download.php?type=client

(lưu ý: up các file và thư mục trong thư mục codeweb lên, không up folder codeweb lên)

Buoc 2. Vào host tạo database rồi import database trong thư mục  data lên

Buoc 3: Mở  file connect.php trong thư mục codeweb/admin

Sửa các dòng sửa các dòng theo tên và mật khẩu đã tạo trong bước 2

Ví dụ dưới đây, bạn sửa lại các chữ màu đỏ

$dbhost = “localhost”;

$dbuser = ‘root’; //sua ten nguoi su dung database

$dbpassword = ‘admin’; // sua password database

$db = ‘maudemo’; // sua ten database

$tenmien=”http://localhost/ mau-1″; //  Thay bằng tên miền của bạn- lưu ý là có chữ http:// nhé

Buoc 4: Dùng phần mềm ftp. chmod 777 các thư mục  userfiles, images và các thư mục bên trong của nó

Buoc 5: Dùng phần mềm ftp. chmod 777 các file trong thư mục gốc sau: counter.txt, sitemap.xml

Buoc 6: Đăng nhập vào trang quản trị the đường link dạng

http://tenmiencuaban.com/admin

Ten dang nhap: admin

Pass: admin

Nhớ là phải đổi  password ngay nhé

Download Category
Product Version
File Type PHP, CSS, JS, SQL
File Size 9.89 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  June 8, 2019

 • Last Updated
  :

  September 3, 2019

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  PHP, CSS, JS, SQL

 • File Size
  :

  9.89 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)