Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Kết quả - Code Python giám sát đăng nhập SSH

Code Python giám sát đăng nhập SSH

by Nguyễn Phước Bảoin on July 22, 2021

Code Python giám sát đăng nhập SSH

Khi có sự kiện đăng nhập trực tiếp hay từ xa hệ thống sẽ ghi lại nhật ký trong file log

tail /var/log/auth.log
Code Python giám sát đăng nhập SSH - Code Python giám sát đăng nhập SSH

hương trình lấy thông tin trong file log này, thông tin cần lấy gồm có

 • Số lần đăng nhập ssh thành công bao gồm user đăng nhập và ip máy đăng nhập từ xa

 • Số lần đăng nhập bằng ssh thất bại, bao gồm cả thông tin user, user không tồn tại, IP của máy đăng nhập từ xa, port

 • Số lần đăng nhập trực tiếp thành công, bao gồm user đăng nhập, và đăng nhập trên tty của user nào

 • Số lần đăng nhập trực tiếp thất bại, gồm có cả user đăng nhập

Tất cả thông tin này chương trình sẽ chuyển sang định sang json và đẩy lên server, server sẽ dựa vào số biến động những số liệu này để gửi cảnh báo về cho người quản trị

Tuy nhiên hệ thống sẽ xóa file log định kỳ nên để số lần đăng nhập đúng chương trình sẽ ghi dữ liệu sang file text

 Trên máy Zabbix Agent

Tải script và tạo thư mục chứa file script:

wget https://raw.githubusercontent.com/thanhha123/zabbix_monitor_login/master/monitor_login.py

mkdir -p /var/tools/zabbix/monitor/

cp login_monitor.py /var/tools/zabbix/monitor/login_monitor.py
chmod +x /var/tools/zabbix/monitor/login_monitor.py

 

Chạy script dữ liệu sẽ dưới dạng file JSON

 

3333 - Code Python giám sát đăng nhập SSH

 

Sau khi chạy script xong tại thư mục /var/zabbix/monitor/ sẽ sinh ra file login_monitor.txt chứa các dòng dữ liệu trong file log để lưu dữ liệu khi file log bị xóa

Thêm các UserParameter vào file cấu hình /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

echo UserParameter=direct.log.fail[*],cat /var/tools/zabbix/monitor/login_monitor.txt |grep \”: FAILED LOGIN\”|wc -l >> /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

echo UserParameter=ssh.log.success[*],cat /var/tools/zabbix/monitor/login_monitor.txt |grep \”: Accepted password\”|wc -l>>/etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

echo UserParameter=direct.log.success[*],cat /var/tools/zabbix/monitor/login_monitor.txt |grep \”pam_unix(login:session): session opened\”|wc -l >> /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

echo UserParameter=direct.log.fail[*],cat /var/tools/zabbix/monitor/login_monitor.txt |grep \”: Failed password\”|wc -l >> /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

echo UserParameter=login.monitor,/usr/bin/python /var/tools/zabbix/monitor/login_monitor.py >> /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Khởi động lại Zabbix Agent:

service zabbix_agent restart

 

Trên Zabbix Server

Tạo host với IP máy cần giám sát - Code Python giám sát đăng nhập SSH

Bước 1: Tạo host với IP máy cần giám sát

Bước 2 Tạo Discovery rules trong host vừa khởi tạo với MACRO LOGIN - Code Python giám sát đăng nhập SSH

 

Bước 2 Tạo Discovery rules trong host vừa khởi tạo với MACRO LOGIN

 

Bước 3 Khởi tạo các item - Code Python giám sát đăng nhập SSH

 

Bước 3 Khởi tạo các item

 

Kết quả - Code Python giám sát đăng nhập SSH

 

Kết quả

Download Category
Product Version
File Type py
File Size 2 KB
Developer
Documentation
Premium Yearly Plan
 • Unlimited downloads to 10,000+ code, scripts, extension and more
 • Unlimited access
 • Access all items
 • Upgrade now

Release Information

 • Released
  :

  July 22, 2021

 • Last Updated
  :

  July 22, 2021

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  py

 • File Size
  :

  2 KB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)