Subscribe to Continue Downloading

Redirecting...
Code Thêm chỉnh sửa cập nhật xóa tìm kiếm đăng nhập sao lưu trong VB.NET MS Access Database - Code Thêm, chỉnh sửa, cập nhật, xóa, tìm kiếm, đăng nhập, sao lưu, trong VB.NET+ MS Access Database

Code Thêm, chỉnh sửa, cập nhật, xóa, tìm kiếm, đăng nhập, sao lưu, trong VB.NET+ MS Access Database

by Huyen Thi Full-Stack Developerin on April 26, 2020

Choose Your Desired Option(s)

Code Thêm, chỉnh sửa, cập nhật, xóa, tìm kiếm, đăng nhập, sao lưu, trong VB.NET+ MS Access Database

Bạn có thể thay đổi vị trí và mật khẩu cơ sở dữ liệu mà không cần thay đổi mã được lưu trữ trong sổ đăng ký,

Code Thêm chỉnh sửa cập nhật xóa tìm kiếm đăng nhập sao lưu trong VB.NET MS Access Database - Code Thêm, chỉnh sửa, cập nhật, xóa, tìm kiếm, đăng nhập, sao lưu, trong VB.NET+ MS Access Database

Code Thêm, chỉnh sửa, cập nhật, xóa, tìm kiếm, đăng nhập, sao lưu, trong VB.NET+ MS Access Database

Lưu ý: Chỉnh sửa quản trị

Chỉ cần đổi tên Management.exe.bak thành Management.exe và Thiết lập cơ sở dữ liệu Location.exe.bak thành Thiết lập cơ sở dữ liệu Location.exe

 

 

 

 

 

 

 

Download Category
Product Version
File Type SLN, VB, RESX, ACCDB, INI, USER, . . .
File Size 9.51 MB
Developer
Documentation

Release Information

 • Released
  :

  April 26, 2020

 • Last Updated
  :

  April 26, 2020

 • Categories
  :
 • File Included
  :

  SLN, VB, RESX, ACCDB, INI, USER, . . .

 • File Size
  :

  9.51 MB

Share Your Valuable Opinions

You must log in to submit a review.

 • Sign up
Password Strength Very Weak
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.

Please wait a moment...

(Don't refresh or go back)